Aktualności

Święcenia Prezbiteratu w Katedrze Kaliskiej

Dnia 25 maja w Katedrze Kaliskiej 15 diakonów przyjęło Sakrament Święceń w stopniu Prezbitratu. Jeszcze tego samego dnia ks. Biskup Ordynariusz wręczył Neoprezbiterom dekrety, poprzez które zostali oni posłani do swoich pierwszych parafii.

Naszymi życzeniami dla Neoprezbiterów niech będą słowa z liturgii Święceń, wypowiadane przez Biskupa podczas wręczania nowowyświęconym kapłanom pateny z chlebem i kielicha z winem:

"Przyjmij dary ludu świętego,
które mają być ofiarowane Bogu.
Rozważaj, co będziesz czynić,
naśladuj to, czego będziesz dokonywać,
i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża.